Formacja

Formacja jest to kształtowanie braci i wspólnot braterskich w taki sposób, aby nasze życie stawało się coraz bardziej zgodne ze świętą Ewangelią  i duchem franciszkańskim, według wymogów miejsc i czasów. Formacja ta powinna trwać przez całe życie i obejmować zarówno wartości ludzkie jak i życie ewangeliczne i zakonne.

Pełna formacja dotyczy w sposób szczególny aspektu duchowego, ale również osobowościowego i kulturowego. Składa się ona z dwóch etapów: formacji początkowej i formacji ciągłej.

Formacja początkowa:

Formacja początkowa wymaga przyswojenia sobie koniecznej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny duchowości i tradycji rodziny franciszkańskiej oraz umiejętności harmonijnego życia we wspólnocie braterskiej. Okres formacji początkowej rozpoczyna się w dniu, w którym kandydat został przyjęty przez Przełożonego Generalnego do Postulatu i trwa aż do dnia złożenia profesji wieczystej.

POSTULAT

Postulat jest okresem początkowej formacji i zdecydowania się na przyjęcie naszego życia. Celem jego jest to, by kandydat bezpośrednio poznał życie braci i charyzmat naszego stowarzyszenia oraz by przygotował się do nowicjatu, zgodnie z programem formacji. Formacja postulantów zmierza przede wszystkim przez katechezę do pogłębienia wiary i obejmuje wprowadzenie do liturgii, propedeutykę teologii, metody modlitwy, wiedzę franciszkańską i pierwsze doświadczenie w pracy apostolskiej i misji stowarzyszenia. Czas trwania postulatu nie może być krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż dwa lata. 

NOWICJAT

Nowicjat jest to okres intensywniejszego wprowadzenia w życie ewangeliczne i głębsze doświadczenie duchowości świętego Franciszka i świętego Ojca Pio właściwej dla naszego stowarzyszenia. Poznanie naszego sposobu życia z jego podstawowymi wymaganiami zakłada wolne i dojrzałe zdecydowanie się na życie zakonne.  Nowicjat rozpoczyna się obrzędem przyjęcia do nowicjatu, podczas którego nowicjusz zostaje obłóczony w strój próby, czyli habit naszego stowarzyszenia przepasany białym sznurem bez węzłów. 

Formacja nowicjusza opiera się na wartościach naszego życia radami Ewangelicznymi, w świetle przykładu życia Chrystusa, świętego Franciszka i świętego Ojca Pio, jak również tradycji całej rodziny franciszkańskiej.

 

JUNIORAT

Juniorat jest okresem, w którym bracia żyjąc ślubami czasowymi i zdobywając coraz głębsze poznanie specyfiki posługi oraz duchowości Stowarzyszenia, wypróbowują swe siły i umiejętności w pracy z podopiecznymi Stowarzyszenia.  Juniorat trwa minimum 3 lata do złożenia profesji wieczystej. 

Formacja ciągła:

Celem i zadaniem trzech rad ewangelicznych, które zobowiązujemy się zachować przez profesję za wzorem świętego Franciszka i świętego Ojca Pio, jest zjednoczenie się sercem wyzwolonym przez łaskę z Chrystusem przez życie czyste, ubogie i posłuszne ze względu na królestwo niebieskie.

Składając profesję bracia pełniej realizują swoją konsekrację chrzcielną  i odpowiadają na Boże powołanie. Przez profesję posłuszeństwa, ubóstwa  i czystości całkowicie oddają się na własność umiłowanemu nade wszystko Bogu.
 

„Ja brat N.N., któremu Pan dał łaskę, że stanowczo pragnę doskonalej zachowywać Ewangelię Chrystusową na chwałę Bożą, wobec zgromadzonych tutaj braci, w ręce twoje N.N. ślubuję na ……… żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według Reguły dla Trzeciego Zakonu Regularnego, świętego Franciszka, zatwierdzonej przez papieża Jana Pawła II i Konstytucji Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego. Całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, aby pod działaniem Ducha Świętego i za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, świętych naszych Ojców: Franciszka i Pio oraz wszystkich świętych, wspierany pomocą braci, poświęcić się służbie Bogu, Kościołowi, a w sposób szczególny ludziom cierpiącym na duszy i ciele.” 

/Formuła ślubów zakonnych/

 

Ewangeliczna rada czystości: Wśród rad ewangelicznych, jako wyjątkowy dar Boży należy cenić czystość, którą pod natchnieniem Ducha Świętego dobrowolnie przyjmujemy ze względu na Chrystusa i Jego Królestwo. Racją naszego życia w czystości jest taka miłość, która stawia na pierwszym miejscu Boga i wszystkich ludzi. Przynosi nam ona w sposób szczególny większą wolność serca, dzięki której niepodzielną miłością oddajemy się Bogu, by w ten sposób stać się wszystkim dla wszystkich.

Ewangeliczna rada ubóstwa: Przez złożenie ślubu ubóstwa uczestniczymy w ubóstwie Chrystusa, który stał się dla nas ubogi, chociaż był bogaty, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Wyzbycie się własności prywatnej, którego celem jest oswobodzenie serca od wszelkich, przywiązań ziemskich, uwalnia ich od dóbr zewnętrznych, a czyni ich w pełni dyspozycyjnymi i przydatnymi do szerzenia królestwa Bożego na ziemi, daje nadzieje osiągnięcia nieba, jak również pozwala im na szczere dziękowanie Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobro.

Ewangeliczna rada posłuszeństwa: Ślubowanie posłuszeństwa ma na celu to, aby wszyscy bracia przez całkowite zrzeczenie się własnej woli złożyli Bogu ofiarę z samych siebie, a szukając we wszystkim upodobania Bożego, w duchu miłości Boga składali swoim przełożonym wole, jako swój pokorny dar, zgodnie z Konstytucjami, by przez to trwalej i bezpieczniej zjednoczyć się ze zbawczą wolą Bożą. Gdy nosimy w sercu głębokie przekonanie, że przez posłuszeństwo sam Bóg kieruje naszym życiem, dzięki czemu zyskujemy łatwość poznania woli Boga. 

KANDYDACI DO WSPÓLNOTY

Jeśli odczuwasz pragnienie służenia Bogu jako Brat Chrystusa Cierpiącego niosąc ulgę w cierpieniu bliźnim w potrzebie nie tylko na ciele, ale również na duchu, to przyjedź, napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Istnieje możliwość, po wcześniejszym umówieniu się,  pobytu w naszym klasztorze. Będziesz mógł  zza klauzury zakonnej zobaczyć jak wygląda nasze życie franciszkańskie. Dlatego nie zwlekaj dłużej!

Pan Cię wybrał! Skoro trafiłeś na tę stronę, rozeznając swoje powołanie, być może Bóg pragnie doprowadzić Cię do świętości właśnie w naszej wspólnocie braterskiej. Św. Franciszek i św. O. Pio wraz z Matką Fatimską zapraszają Cię do swego domu w Godowie, k. Starachowic

Co należy zrobić, aby wstąpić do  Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego?

-> Każdy kandydat przed wstąpieniem do nas musi odbyć rozmowę z Przełożonym naszego Stowarzyszenia, bądź z Moderatorem powołań. Następnie należy złożyć komplet dokumentów wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata do życia zakonnego (do otrzymania podczas rozmowy). Przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, jednakże pierwszy rok formacji t.j. Postulat zazwyczaj rozpoczyna się we wrześniu lub z określonych przyczyn w październiku. Datę przyjęcia do Stowarzyszenia określa Przełożony Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego.

Wymagane dokumenty kandydata
do Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego:

 1. Życiorys (własnoręcznie napisany)
 2. Podanie o przyjęcie
 3. Dokumenty określające posiadane wykształcenie (świadectwo ukończenia szkół, świadectwo dojrzałości-matura**)
 4. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe** (np. świadectwa pracy z miejsc zatrudnienia, inne dyplomy świadczące o kwalifikacjach zawodowych)
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata od lekarza rodzinnego
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata 
 7. Opinia, czyli świadectwo moralności od  Ks. Proboszcza
 8. Aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 9. Aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) Świadectwo Chrztu i Bierzmowania
 10. Kserokopia dowodu osobistego
 11. Informacja (Zaświadczenie) o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 
 12. Jedną fotografię

** Tylko w wypadku posiadania takich dokumentów/Nie obowiązkowe/

Tajemnica powołania

      Powołanie często utożsamiane jest z nadprzyrodzonym znakiem z nieba. Czasami Bóg rzeczywiście używa środków nadzwyczajnych. Możemy o nich przeczytać w hagiografiach niektórych świętych Pańskich. Najczęściej jednak Bóg zamiast Niebiańskiej Istoty zwiastującej nam wyroki Boże stawia na naszej drodze drugiego człowieka a w miejsce nadprzyrodzonych zjawisk posługuje się zwykłym zdarzeniem, które bardziej przypomina przypadek niż działanie Boże. Najczęstszym jednak przejawem powołania jest silne a czasem nawet natarczywe pragnienie oddania się Bogu na wyłączną własność. To wołanie Boże nigdy nie jest zawieszone w próżni ale bardzo mocno osadzone jest w realiach osoby powołanej. Jako że łaska buduje na naturze, powołanie odpowiada zdolnościom naturalnym złożonym w człowieku jako ewangeliczny talent który należy pomnożyć. Dlatego Bóg mniej lub bardziej konkretnie określa w jakiej służbie odnajdziesz swoje szczęście.

 

Skontaktuj się z Moderatorem powołań ,

powolanie@bracia.net.pl 

więcej informacji w zakładce KONTAKT. 

 

Stowarzyszenie Braci Chrystusa Cierpiącego

Godów 76A, 27-225 Pawłów, k. Starachowic. woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 272-18-44

kontakt@bracia.net.pl